A A A A A
Ulangan 19
8
TUHAN Allahmu telah berjanji kepada nenek moyangmu bahwa Ia memperluas wilayahmu. Ia akan memberikan kepadamu semua negeri yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyangmu.
Alkitab Indonesia 2005

8
Apabila TUHAN Allahmu sudah memperluas wilayahmu seperti yang dijanjikan-Nya kepada leluhurmu, dan seluruh negeri itu sudah diberikan kepadamu,
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
Dan jika TUHAN, Allahmu, sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakan-Nya akan diberikan kepada nenek moyangmu,
Alkitab Indonesia TB 1974

8
Maka apabila Tuhan, Allahmu, telah meluaskan perhinggaan tanahmu secukup-cukup luasnya, seperti yang telah dijanji-Nya kepada nenek moyangmu pakai sumpah, dan apabila sudah dikaruniakan-Nya kepadamu segala tanah yang telah dijanji-Nya kepada nenek moyangmu hendak mengaruniakan dia,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Lamun wewengkon maraneh ku PANGERAN geus dilegaan sakumaha pangandika-Na ka karuhun maraneh bareto, sarta sakuliah eta tanah ku Mantenna geus diserenkeun ka maraneh sakumaha pangandika-Na tea,
Alkitab Suci