A A A A A
Ulangan 19
10
Jadi, tidak ada orang yang tidak bersalah yang akan dibunuh di negeri, yang diberikan oleh TUHAN Allahmu kepadamu. Dan kamu tidak bersalah karena kematian seperti itu.
Alkitab Indonesia 2005

10
Lakukanlah itu supaya kamu jangan berdosa karena membiarkan orang yang tak bersalah dibunuh di negeri yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu.
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Supaya jangan tertumpah darah orang yang tiada bersalah di tengah-tengah negeri yang dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu akan bahagian pusaka, dan supaya jangan ia itu menjadi utang darah padamu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Ku sabab kitu jalankeun papatah Bapa anu bieu teh, nya eta milih tilu kota deui, sangkan jelema-jelema anu teu salah ulah nepi ka dipaehan, jeung supaya maraneh di tanah anu rek dipaparinkeun ku PANGERAN ulah nepi ka salah maehan jelema anu tanpa dosa.
Alkitab Suci