A A A A A
2 Korintus 4
1
[Harta Rohani dalam Bejana Tanah Liat] Kami mendapat tugas itu karena rahmat Allah. Oleh sebab itu, kami tidak menyerah.
2
Kami sudah meninggalkan rahasia dan jalan yang memalukan. Kami tidak menggunakan cara yang licik dan tidak mengubah ajaran dari Allah. Kami mengajarkan kebenaran dengan terus terang. Kami menunjukkan kepada orang, siapa kami sebenarnya. Dengan cara itu, mereka akan mengetahui dalam hatinya siapa kami di hadapan Allah.
3
Kabar Baik yang kami beritakan kepada orang mungkin tersembunyi, tetapi hal itu tersembunyi hanya bagi orang yang hilang.
Alkitab Indonesia 2005

1
Kami melakukan pekerjaan ini karena kemurahan hati Allah. Itu sebabnya kami tidak putus asa.
2
Kami tidak memakai cara-cara gelap yang memalukan. Kami tidak mau bekerja dengan licik atau memutarbalikkan perkataan Allah. Kami melayani Allah dengan hati yang murni menurut kehendak-Nya. Sebab itu, kami harapkan semua orang menilai kami dengan baik di dalam hati nuraninya.
3
Kalau Kabar Baik yang kami beritakan itu masih juga belum dipahami, maka hanya orang-orang yang sedang menuju kehancuran sajalah yang tidak memahaminya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati.
2
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.
3
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan binasa,
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Sebab itu sedang kami memegang jawatan ini, sebagaimana kami telah beroleh rahmat, maka tiadalah kami tawar hati,
2
tetapi kami sudah membuangkan segala perkara tersembunyi yang mendatangkan malu, dan tiada kami melakukan diri dengan tipu daya atau memutarkan firman Allah, melainkan dengan menyatakan yang benar itu kami mengenalkan diri kami kepada perasaan hati orang sekalian di hadirat Allah.
3
Akan tetapi jikalau Injil kami terlindung, maka terlindunglah ia kepada orang yang akan binasa,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
[Kabar yang diberitakan oleh Paulus ialah kabar tentang Yesus] Allah menyuruh kami melakukan pekerjaan ini karena kebaikan hati Allah. Karena itu, kami tidak putus asa.
2
Kami tidak bekerja dengan cara sembunyi-sembunyi dan memalukan. Kami juga tidak mau licik dan tidak mau berdusta mengenai perkataan Allah. Kami hidup dengan hati yang murni dan menurut kemauan Allah.
3
Kami berusaha supaya semua orang dapat menerima kami dengan baik di dalam hatinya agar Kabar Baik yang kami sampaikan itu dapat dimengerti oleh semua orang. Hanya orang yang menuju kebinasaan sajalah yang tidak mengerti Kabar Baik itu.
Alkitab Indonesia (BPJ)

1
Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya oleh karena kebaikan hati-Nya. Oleh karena itulah kami tidak pernah putus asa!
2
Kami sama sekali tidak mau terlibat dalam gerakan agama yang dilakukan secara diam-diam, dan semua sifat hidup yang memalukan. Kami tidak menggunakan cara yang licik dan tidak mengubah ajaran Allah untuk menyenangkan manusia. Sebaliknya kami tetap mengajarkan hal-hal yang benar dengan terus terang. Dan secara terus terang pula kami mau menunjukkan kepada orang lain siapa kami sebenarnya. Dengan begitu mereka bisa menilai kami sesuai dengan hati nurani mereka di hadapan Allah.
3
Kalau Kabar Baik yang kami beritakan tidak masuk akal bagi sebagian orang karena pikiran mereka seperti masih tertutup dengan kain selubung tersebut, nyatalah bahwa mereka itu adalah orang yang menuju kebinasaan.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

1
Allah anu murah asih maparinkeun ieu pagawean ka sim kuring. Jadi enggoning ngalakonanana sim kuring moal nepi ka ngarasa jejerih.
2
Sim kuring henteu make cara samuni atawa anu matak ngerakeun, henteu make akal licik, henteu malsu sabda Allah. Ngawula ka Allah ku hate anu wening, numutkeun pangersa-Na, dibarengan ku ihtiar mugia bisa ditarima ku sakumna dulur-dulur.
3
Upama wawaran sim kuring perkara Injil Kasalametan teh nepi ka henteu kapahamkeun, henteu kapahamkeunana teh tangtu ngan ku jelema anu hirupna nuju kana picilakaeun.
Alkitab Suci