A A A A A
2 Korintus 2
1
Jadi, aku telah memutuskan, bahwa kunjunganku kepadamu selanjutnya bukan kunjungan yang membuat kamu sedih.
2
Jika aku membuat kamu sedih, siapakah yang akan membuat aku bersukacita? Hanya kamu yang dapat membuat aku bersukacita, kamu yang telah kubuat sedih.
3
Aku menulis surat ini dengan alasan supaya apabila aku datang kepadamu, kamu tidak akan membuat aku sedih, sebaliknya kamulah seharusnya membuat aku bersukacita. Aku yakin tentang kamu bahwa kamu akan bersukacita bersama aku.
Alkitab Indonesia 2005

1
Oleh sebab itu saya sudah membuat keputusan untuk tidak datang lagi padamu dengan kunjungan yang membuat kalian sedih.
2
Sebab kalau saya menyedihkan kalian, siapa pula yang dapat menghibur saya, kalau bukan orang-orang itu juga yang sudah saya sedihkan hatinya?
3
Itu sebabnya saya menulis surat itu kepadamu. Saya tidak mau mengunjungimu, lalu disedihkan oleh kalian padahal kalianlah yang seharusnya menggembirakan saya. Sebab saya yakin bahwa kalau saya gembira, maka Saudara semuanya gembira juga.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku, bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam dukacita.
2
Sebab, jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berdukacita karena aku.
3
Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berdukacita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Maka aku sudah menetapkan di dalam hatiku demikian ini, bahwa tiada lagi aku datang kepada kamu dengan dukacita.
2
Karena jikalau aku ini mendukakan kamu, maka siapakah yang dapat menyukakan aku, melainkan orang yang sudah kudukakan itu?
3
Maka inilah yang sebenarnya sudah kusuratkan, supaya jangan, apabila aku tiba kelak, aku beroleh dukacita daripada orang yang aku patut beroleh sukacita, sedang aku berharap kepada kamu sekalian, bahwa kesukaanku itu menjadi kesukaan kamu sekalian.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Saya sudah memutuskan untuk tidak mengadakan kunjungan yang nanti akan membuat kalian sedih.
2
Kalau saya membuat kalian sedih, siapa lagi yang akan membuat saya bahagia? Hanya kalianlah yang bisa membuat saya bahagia.
3
Itu sebabnya saya menulis surat ini. Saya tidak akan datang kepada kalian karena nanti hati saya sedih, padahal seharusnya kalianlah yang menggembirakan saya. Saya yakin jika saya gembira, kalian pun akan gembira juga.
Alkitab Indonesia (BPJ)

1
Oleh karena itu saya putuskan untuk tidak lagi membuat hati kalian sedih pada waktu saya datang kembali mengunjungi kalian.
2
Karena kalau saya datang dan membuat hati kalian sedih maka saya pun akan lebih sedih, jadi siapa lagi yang akan menghibur saya selain kalian yang sudah saya buat sedih?!
3
Karena itulah saya menuliskan tentang perkara itu di dalam surat saya yang lalu, supaya ketika saya datang, kalian tidak membuat saya sedih. Karena seharusnya kalianlah yang menjadi sumber sukacita saya! Dan saya yakin, ketika saya tiba, kalian semua akan baik-baik saja, sehingga saya akan bersukacita, dan kalian juga akan ikut merasa sukacita.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

1
Ku sabab kitu ceuk timbangan sim kuring, tinimbang matak susah hate aranjeun mah leuwih hade sim kuring ulah datang deui.
2
Sabab lamun sim kuring nyusahkeun hate aranjeun, saha deui anu bisa nyenangkeun hate sim kuring, salian ti aranjeun keneh anu geus disusahkeun hate ku sim kuring?
3
Eta sababna nu matak harita sim kuring ngirim eta surat. Sabab sim kuring teu hayang ari datang tuluy meunang kanalangsaan ti aranjeun, jelema-jelema anu ku sim kuring diharep baris ngabungahkeun hate sim kuring.
Alkitab Suci