A A A A A
Izaiáš 24
1
Pozerajte, Jahve pustoší zem, rozvracia jej tvárnosť, prevracia horeznak a jej obyvateľov rozháňa.
2
S kňazom sa stane to isté ako s ľudom, s pánom ako s otrokom, s paňou ako so slúžkou, s predavačom ako s kupcom, s požičiavajúcim si ako s požičiavateľom, s dlžníkom ako s veriteľom.
3
Zem bude celkom spustošená, úplne vyplienená. Lebo toto slovo povedal Jahve.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Hľa, Hospodin robí zem pustou a prázdnou, rozvracia jej tvárnosť a rozptyľuje jej obyvateľov.
2
Rovnako bude na tom ľud i kňaz, sluha i jeho pán, slúžka i jej pani, predavač i kupec, ten, čo požičiava, i ten, čo dlhuje, veriteľ i dlžník.
3
Zem bude celkom vyľudnená a vyplienená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov.
2
A bude kňaz ako človek z ľudu, pán ako jeho sluha, pani jako jej slúžka, predávajúci jako kupujúci, ten, kto si požičiava jako ten, kto vypožičiava, veriteľ ako dlžník.
3
Zem bude dôkladne vyprázdnená a bude dôkladne vyplienená, lebo Hospodin hovoril to slovo.
Slovenská Biblia 1936

1
Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov.
2
Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník.
3
Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť a rozprašuje jej obyvateľov.
2
I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predavačom, tak kupcom, ako tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi.
3
Pustá, spustnutá je zem, vyplienená a vylúpená, lebo Pán hovoril toto slovo.
Slovenská Biblia Katolícky