A A A A A
2 Kráľov 21
8
Nenechám už blúdiť Izrael ďaleko od krajiny, ktorú som dal ich otcom, ak len budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal, celý Zákon, ktorý im dal môj sluha Mojžiš."
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Nedopustím už, aby sa noha Izraela pohla z pôdy, ktorú som dal ich praotcom pod podmienkou, že budú dôsledne konať všetko, čo som im prikázal, podľa celého zákona, ktorý im vydal môj služobník Mojžiš.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
A neučiním toho viacej, aby som dal, že by sa túlala noha Izraelova zo zeme, ktorú som dal ich otcom, ak len budú pozorovať, aby robili podľa všetkého toho, čo som im prikázal, a všetok zákon, ktorý im prikázal môj služobník Mojžiš.
Slovenská Biblia 1936

8
A nepohnem nohou Izraela z pôdy, ktorú som dal ich otcom, ak len budú zachovávať a plniť všetko, čo som im prikázal, celý zákon, ktorý im vydal môj služobník Mojžiš.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
A nedopustím viac, aby Izrael vykročil z krajiny, ktorú som dal ich otcom, ak budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal, a všetky zákony, ktoré im dal môj služobník Mojžiš.“
Slovenská Biblia Katolícky