A A A A A
Матеја 1
1
Племе Исуса Христа, сина Давида Аврамовог сина.
2
Авраам роди Исака. А Исак роди Јакова. А Јаков роди Јуду и браћу његову.
3
А Јуда роди Фареса и Зару с Тамаром. А Фарес роди Есрома. А Есром роди Арама.
Српска Библија (Cyrillic) DK 1865

1
Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avraamova sina.
2
Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.
3
A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.
Српска Библија (Latin) DK 1865

1
Ово је родословна књига Исуса Христа — сина Давидовог, сина Авра̂мовог.
2
Авра̂м је имао сина Исака, Исак Јакова, Јаков је имао Јуду и његову браћу,
3
Јуда је са Тамаром имао Фареса и Зару, Фарес је имао Есрона, Есрон Арама,
Српска Библија (NST) 2017

1
Ovo je rodoslovna knjiga Isusa Hrista  —  sina Davidovog, sina Avrâmovog.
2
Avrâm je imao sina Isaka, Isak Jakova, Jakov je imao Judu i njegovu braću,
3
Juda je sa Tamarom imao Faresa i Zaru, Fares je imao Esrona, Esron Arama,
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1
Порекло Исуса Христа, сина Давида, Аврамова сина.
2
Аврам роди Исака, Исак роди Јакова, Јаков роди Јуду и браћу његову,
3
Јуда роди Фареса и Зару с Тамаром, Фарес роди Есрома, Есром роди Арама,
Српска Библија (SDS) 1934

1
Родослов Исуса Христа, сина Давидовог, сина Авраамовог:
2
Аврааму се родио Исаак, Исааку се родио Јаков, Јакову су се родили Јуда и његова браћа.
3
Јуди је Тамара родила Фареса и Зару. Фаресу се родио Есром, Есрому се родио Арам.
Српска Библија (ERV) 2003