A A A A A
Matuš 1
1
Gava si o lil katar e vicha e Jesukristoki, vou saia katar e vicha e Davideki ta i e Abraameki.
2
O Abraam saia o dad e Isaakeko, a o Isaak saia o dad e Santiagoko, a o Jakob saia o dad e Judaeko ta i lenge pplalengo.
3
A o Juda saia o dad e Fareseko ta i e Sarako a leki dei saia e Tamar, a o Fares saia o dad katar o Esrom a o Esrom saia o dad e Arameko.
Romani Bible 2007

1
Vitsa katar o Jesus Kristo, šiav katar o David, šiav katar o Abraham.
2
Katar o Abraham avilo o Isak; katar o Isak avilo o Jakob; katar o Jakob avilo o Juda ai leske phral;
3
katar o Juda avilo o Fares ai o Zara, lengi dei sas e Tamara; katar o Fares avilo o Esrom; katar o Esrom avilo o Ram;
Romani Bible 2004

1
Eta so si ramome te zhangliolpe e vitsa le Jesus Kristoski, avilo katar o David kai avilo katar o Abraham.
2
O Abraham sas o dat le Isaakosko; O Isaak sas o dat le Jakovosko; o Jakov sas o dat le Judasko ai leske phralengo;
3
O Judah sas o dat le Pharesko ai le Zarahosko (lenge dei sas e Thamar); O Phares sas o dat le Esromosko; O Esrom sas o dat le Aramosko;
Romani Bible 1984