A A A A A

Mateo 1

1
Jesucristoga Davidpa castan aywajpitami caran. Davidpis caran Abrahampa castan aywajpitami. Jesucristupa waquin awiluncunapa jutincuna caynömi caran:
2
Abrahampa wamran caran Isaac. Isaacpa wamran Jacob. Jacobpa wamrancuna caran Judäwan wauguincuna.
3
Tamar jutiyoj warmicho Judäpa wamrancuna caran Fareswan Zera. Farespa wamran caran Esrom. Esrompa wamran caran Aram.
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 2010

1
Jesucristo aillu quillca, Davidmanda mirai, David Abrahanmanda mirai.
2
Abrahamba churi Isac aca, Isacpa churi Jacob aca, Jacobpa churiuna Judá aca paihua uquiunandi.
3
Judá churiuna Fares Zarandi aca, Tamarmanda llucshijguna, Farespa churi Esrom aca, Esromba churi Aram aca.
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 1972