A A A A A
مکاشفه ۳
۲۱
«هر که غالب آید، او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید، همان‌گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستم.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۱
به آن کسی که پیروز گردد، جایی در روی تخت سلطنت خود خواهم بخشید، همان طور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت سلطنت او نشستم.ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می گوید، بشنوید.»»
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۱
من به هر كه پيروز شود، اجازه خواهم داد كه بر تخت سلطنتی‌ام، در كنار من بنشيند، همانطور كه من نيز پيروز شدم و در كنار پدرم بر تخت او نشستم.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۱
آنکه غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنانکه من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم.هر‌که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید.»
کتاب مقدس فارسی 1895