A A A A A
مکاشفه ۱۹
۲۱
و باقی آنان به شمشیری که از دهان آن اسب‌سوار بیرون می‌آمد، کشته شدند و آن پرندگان همگی خود را از گوشت آنان بیاکندند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۱
لشکریان آن ها با شمشیری که از دهان اسپ سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همۀ پرندگان از گوشت آنها سیر شدند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۱
آنگاه تمام دار و دستۀ او با شمشير تيزی كه در دهان اسب سوار بود كشته شدند، و پرندگان شكم خود را با گوشت آنان سير كردند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۱
و باقیان به شمشیری که از دهان اسب‌سوار بیرون می‌آمد کشته شدند وتمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند.
کتاب مقدس فارسی 1895