A A A A A
يهودا ۱
۸
با این همه، به گونه‌ای مشابه، این کسان نیز بر پایۀ خوابهایی که می‌بینند بدنهای خویش را نجس می‌سازند و اقتدار خداوند را رد می‌کنند و به بزرگان آسمانی اهانت می‌ورزند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۸
وضع این اشخاص هم امروز همین طور است. رؤیاها و خوابهایی می بینند که آن ها را به آلوده ساختن بدن های شان وادار می کند. هیچ یک از مراجع قدرت را قبول ندارند و موجودات سماوی را تحقیر می کنند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۸
با وجود همۀ اينها، اين معلمين گمراه به زندگی فاسد و بی‌بند و بار خود ادامه می‌دهند، و بدن خود را آلوده می‌سازند؛ درضمن مطيع هيچ مرجع قدرتی نيز نيستند و موجودات آسمانی را به باد مسخره می‌گيرند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۸
لیکن باوجود این، همه این خواب بینندگان نیز جسد خود را نجس می‌سازند و خداوندی راخوار می‌شمارند و بر بزرگان تهمت می‌زنند.
کتاب مقدس فارسی 1895