A A A A A
يهودا ۱
۱۶
اینان گله‌مند و عیب‌جو و غرقه در ارضای شهوات خویشند؛ سخنان تکبرآمیز بر زبان می‌رانند و به نفع خویش مردمان را تملّق می‌گویند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۶
این اشخاص همیشه غُر غُر و شکایت کرده و از شهوات خویش پیروی می نمایند. کلمات چاپلوسی از دهان شان جاری است و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف می کنند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۶
ايشان دائماً گله و شكايت می‌كنند و هرگز به چيزی قانع نيستند. هركار زشتی كه به فكرشان خطور كند، انجام می‌دهند؛ جسور و خودنما هستند و فقط به كسی احترام می‌گذارند كه بدانند سودی از او عايدشان می‌شود.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۶
اینانند همهمه‌کنان و گله‌مندان که برحسب شهوات خود سلوک می‌نمایند و به زبان خود سخنان تکبرآمیزمی گویند و صورتهای مردم را بجهت سودمی پسندند.
کتاب مقدس فارسی 1895