A A A A A
يهودا ۱
۱۱
وای بر آنان، زیرا که به راه قائن رفته‌اند و در پی سود، به گمراهی بَلعام گرفتار آمده و در طغیان قورَح هلاک گشته‌اند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۱
وای به حال آن ها، زیرا همان راهی را در پیش گرفته اند که «قائن» پیمود و مانند «بِلعام» برای سود خود راه غلط را دنبال کرده اند و مانند «قورح» که مقابل موسی طغیان کرد، یاغی شده و از بین رفته اند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۱
وای به حال آنان، زيرا از «قائن» سرمشق می‌گيرند كه برادرش را كشت؛ مانند «بلعام» رفتار می‌كنند كه بخاطر پول، دست به هر كاری می‌زد؛ مانند «قورح» عمل می‌كنند كه از دستور خدا سرپيچی كرد. به همين دليل، دچار لعنت الهی شده، هلاک خواهند شد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۱
وای بر ایشان زیرا که به راه قائن رفته‌اند ودر گمراهی بلعام بجهت اجرت غرق شده‌اند و درمشاجرت قورح هلاک گشته‌اند.
کتاب مقدس فارسی 1895