A A A A A
اول تيموتيوس ۶
۲۱
برخی که ادعای برخورداری از آن داشته‌اند، از ایمان منحرف شده‌اند. فیض با تو باد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۱
زیرا بعضی ها که خود را در این چیز ها متخصص می دانند، از ایمان گمراه گشته اند.فیض خدا با همۀ شما باد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۱
بعضی از اين قبيل افراد، در اثر همين بحث‌ها، ايمانشان را از دست داده‌اند. فيض خداوند با تو باد.
2005 کتاب مقدس فارسی