A A A A A
اول تيموتيوس ۶
۲۰
ای تیموتائوس، امانتی را که به تو سپرده شده است، حفظ کن. از یاوه‌گویی‌های دنیوی و عقاید مخالفی که به غلط، معرفت نامیده می‌شود، دوری گزین؛
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۰
ای تیموتاوس آنچه را به تو سپرده شده است، حفظ کن. از سخنان ناپاک دنیوی و مباحثاتی که به غلط «دانش» نامیده می شود، دوری کن.زیرا بعضی ها که خود را در این چیز ها متخصص می دانند، از ایمان گمراه گشته اند.فیض خدا با همۀ شما باد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۰
ای تيموتائوس، آنچه كه به تو به امانت سپرده شده، حفظ كن. خود را درگير بحث‌های بيهوده نكن، بخصوص با كسانی كه دم از علم و دانش می‌زنند. اينان دروغ می‌گويند و دانشی ندارند، چون سخنانشان باطل و برضد خداست.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۰
‌ای تیموتاوس تو آن امانت را محفوظ دار واز بیهوده‌گویی های حرام و از مباحثات معرفت دروغ اعراض نما،
کتاب مقدس فارسی 1895