A A A A A
اول تيموتيوس ۶
۱۸
آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای خیر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده‌دست باشند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۸
همچنین به آن ها فرمان بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده، با سخاوت و بخشنده باشند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۸
به ايشان بگو دارايی خود را در راه خير صرف كنند و در نيكوكاری ثروتمند باشند؛ با شادی به محتاجان كمک نمايند، و هميشه آماده باشند تا از ثروتی كه خدا به ايشان عطا كرده است، به ديگران نفعی برسانند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۸
که نیکوکار بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده‌دست باشند؛
کتاب مقدس فارسی 1895