A A A A A
اول تسالونيکيان ۴
۹
و اما دربارۀ محبت برادرانه نیازی نیست چیزی به شما بنویسیم، زیرا خود از خدا آموخته‌اید که یکدیگر را محبت کنید،
2014 کتاب مقدس فارسی

۹
و اما دربارۀ محبت برادرانه، هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست بدارید
کتاب مقدس فارسی 2008

۹
اما دربارۀ محبت پاک و برادرانه كه بايد در ميان قوم خدا وجود داشته باشد، نيازی نمی‌بينم چيزی بنويسم، زيرا خدا خودش به شما آموخته است كه يكديگر را محبت بنماييد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۹
اما در خصوص محبت برادرانه، لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته شده‌اید که یکدیگر را محبت نمایید؛
کتاب مقدس فارسی 1895