A A A A A
اول تسالونيکيان ۴
۶
هیچ‌کس نباید در این امر دست تجاوز یا طمع به حریم برادر خود دراز کند. چنانکه پیشتر به شما گفتیم و هشدار دادیم، خداوند همۀ این کارها را کیفر خواهد داد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۶
در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید. زیرا همانطوری که من قبلاً با تأکید زیاد به شما گفته بودم: خداوند کسانی را که این کارها را می کنند جزا خواهد داد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۶
در ضمن، خواست خدا اينست كه كسی همنوع خود را فريب ندهد و زن او را تصاحب نكند، زيرا همانگونه كه قبلاً به شما گفته‌ام، خدا برای اينگونه اعمال، انسان را مجازات خواهد كرد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۶
و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام کشنده است.
کتاب مقدس فارسی 1895