A A A A A
اول تسالونيکيان ۴
۱۱
آرزومند این باشید که زندگی آرامی داشته باشید و سر به کار خویش مشغول بدارید و با دستهای خود کار کنید، همان‌گونه که شما را حکم کردیم.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۱
آرزوی تان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلاً به شما امر کردیم برای خرچ زندگی خود کار کنید
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۱
هدفتان اين باشد كه زندگی آرامی داشته باشيد، و فقط به كارهای خودتان مشغول باشيد و با دستهای خود امرارمعاش كنيد، همانگونه كه قبلاً هم به شما گفته‌ايم.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۱
و حریص باشید در اینکه آرام شوید و به‌کارهای خود مشغول شده، به‌دستهای خویش کسب نمایید، چنانکه شما راحکم کردیم،
کتاب مقدس فارسی 1895