A A A A A
کولوسيان ۲
۷
در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همان‌گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۷
در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۷
در او ريشه بدوانيد تا از او قوت بگيريد. بكوشيد كه همواره در او رشد كنيد و در حقايقی كه آموخته‌ايد، قوی و نيرومند گرديد؛ و برای كارهايی كه او برای شما انجام داده است، زندگی‌تان لبريز از شادی و شكرگزاری باشد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۷
که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته‌اید، بطوری که تعلیم یافته‌اید و در آن شکرگزاری بسیارمی نمایید.
کتاب مقدس فارسی 1895