A A A A A
کولوسيان ۲
۲۲
اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می‌رود، و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۲
اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این اوامر فقط قوانین و تعالیم انسان هستند!البته این کارها در عبادت هایی که آن ها بر خود تحمیل کرده اند و فروتنی و ریاضت کشی، ظاهراً معقول به نظر می رسد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند!
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۲
اينها قوانين زودگذر انسانی هستند، زيرا خوراک وقتی خورده شد، ديگر تمام شده است!
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۲
(که همه اینها محض استعمال فاسد می‌شود)برحسب تقالید و تعالیم مردم،که چنین چیزهاهرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تن پروری ندارد.
کتاب مقدس فارسی 1895