A A A A A
کولوسيان ۲
۱۸
مگذارید کسی که دل به خوار کردن خویشتن و عبادتِ فرشتگان مشغول داشته است، شما را مردود گرداند. چنین کسی شیفتۀ اموری است که در رؤیاهایش دیده است، و افکار نفسانی‌اش او را با خیالهای پوچ مغرور ساخته است.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۸
نگذارید کسی با فروتنی ظاهری و پرستش فرشتگان شما را از گرفتن تاج پیروزی باز دارد زیرا چنین شخصی با اتکاء به رؤیاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۸
هرگز تحت‌تأثير سخنان اشخاصی قرار نگيريد كه به قول خودشان، رؤياهای آسمانی می‌بينند و ظاهراً خيلی فروتن هستند و فرشتگان را می‌پرستند. اينان كه می‌خواهند خود را مقدس‌تر از شما جلوه دهند، چنان سرمست افكار انسانی خود شده‌اند
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۸
و کسی انعام شما رانرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان ومداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بی‌جا مغرور شده است؛
کتاب مقدس فارسی 1895