A A A A A
کولوسيان ۲
۱۴
و آن سندِ قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۴
او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که برضد ما بود محو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۴
و سند محكوميت شما را كه حاكی از نااطاعتی شما بود، از بين برد. خدا نامۀ اعمالتان را بر صليب مسيح ميخكوب كرد و همه گناهانتان را به حساب او گذاشت.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۴
و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل برفرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت.
کتاب مقدس فارسی 1895