A A A A A
کولوسيان ۲
۱۳
آن زمان که در گناهان و حالت ختنه‌ناشدۀ نَفْس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همۀ گناهان ما را آمرزید
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۳
خدا شما را که به علت خطایای خود مُرده و در جسم خود سنت نشده بودید با مسیح زنده کرد و همۀ گناهان ما را بخشیده است.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۳
زمانی شما در گناهان خود مرده بوديد، و هوسهای گناه‌آلود بر وجودتان مسلط بود. اما خدا شما را در حيات مسيح سهيم گرداند، زيرا همۀ گناهانتان را آمرزيد،
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۳
و شما را که در خطایا ونامختونی جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چونکه همه خطایای شما را آمرزید،
کتاب مقدس فارسی 1895