A A A A A
اول قرنتيان ۱۳
۶
محبت از بدی مسرور نمی‌شود، امّا با حقیقت شادی می‌کند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۶
محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۶
هرگز از بی‌انصافی و بی‌عدالتی خوشحال نمی‌شود، بلكه از پيروز شدن راستی شاد می‌گردد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۶
ازناراستی خوشوقت نمی گردد، ولی با راستی شادی می‌کند؛
کتاب مقدس فارسی 1895