A A A A A
اعمال رسولان ۱۲
۱
در آن زمان، هیرودیسِ پادشاه دست ستم بر برخی از افراد کلیسا دراز کرد.
۲
به دستور او یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشتند.
۳
و چون دید این کار یهودیان را خشنود ساخت، گامی فراتر برداشت و پطرس را نیز گرفتار کرد. این در ایام عید فَطیر رخ داد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱
در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده ای از اعضای کلیسا پرداخت
۲
و یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشت.
۳
و چون دید یهودیان ازین کار خوش شان آمد قدم فراتر گذاشت و پِترُس را هم دستگیر نمود. این کار در ایام عید فطیر واقع شد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱
در همين وقت هيروديس پادشاه به آزار و شكنجۀ عده‌ای از پيروان مسيح پرداخت.
۲
بدستور او يعقوب برادر يوحنا با شمشير كشته شد.
۳
وقتی هيروديس ديد كه سران يهود اين عمل را پسنديدند، پطرس را نيز در ايام عيد پِسَح يهود دستگير كرد،
2005 کتاب مقدس فارسی

۱
و در آن زمان هیرودیس پادشاه، دست تطاول بر بعضی از کلیسا دراز کرد
۲
ویعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشت.
۳
و چون دید که یهود را پسند افتاد، بر آن افزوده، پطرس رانیز گرفتار کرد و ایام فطیر بود.
کتاب مقدس فارسی 1895