A A A A A
اعمال رسولان ۱۲
۲۱
در روز مقرر، هیرودیس ردای شاهی به تن کرده، بر تخت نشست و نُطقی برای جماعت ایراد کرد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۱
هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطقی ایراد کرد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۱
سرانجام اجازۀ شرفيابی گرفتند. در آن روز هيروديس لباس شاهانه‌ای پوشيد و بر تخت سلطنت نشست و نطقی ايراد كرد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۱
و درروزی معین، هیرودیس لباس ملوکانه در بر کرد وبر مسند حکومت نشسته، ایشان را خطاب می‌کرد.
کتاب مقدس فارسی 1895