A A A A A
متی ۱۹
۶
بنابراین، از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می‌باشند. پس آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد.»
2014 کتاب مقدس فارسی

۶
از این رو آن ها دیگر دو نیستند بلکه یک تن هستند، پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد.»
کتاب مقدس فارسی 2008

۶
***
2005 کتاب مقدس فارسی

۶
بنابراین بعد از آن دونیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خداپیوست انسان جدا نسازد.»
کتاب مقدس فارسی 1895