A A A A A
هوزيا ۱۲
۸
می‌گوید: «به‌درستی که دولتمند شده‌ام؛ و برای خویشتن ثروت اندوخته‌ام؛ در همۀ دسترنجم هیچ بی‌انصافی یا گناه نتوان یافت.»
2014 کتاب مقدس فارسی

۸
افرایم با غرور می گوید: من ثروتمند هستم و همۀ این دارائی و ثروت را خودم به دست آورده ام و در کسب و کار خود خیانت نکرده ام و گناهی ندارم.
کتاب مقدس فارسی 2008

۸
او به خود می‌بالد و می‌گويد: من ثروتمند هستم تمام اين ثروت را خودم بدست آورده‌ام و كسی نمی‌تواند مرا به كلاهبرداری متهم كند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۸
و افرایم می‌گوید: «به درستی که دولتمند شده‌ام و توانگری رابرای خود تحصیل نموده‌ام و در تمامی کسب من بی‌انصافی‌ای که گناه باشد، در من نخواهند یافت.»
کتاب مقدس فارسی 1895