A A A A A
هوزيا ۱۲
۲
خداوند را بر علیه یهودا ادعایی است؛ او یعقوب را بر حسب راههایش مجازات خواهد کرد، و او را بر وفق اعمالش سزا خواهد داد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲
خداوند از یهودا شکایت دارد اسرائیل را به سزای اعمالش می رساند و مطابق کارهائی که کرده است او را جزا می دهد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲
خداوند از يهودا شكايت دارد و اسرائيل را برای كارهای بدی كه كرده است عادلانه مجازات خواهد كرد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲
خداوند را با یهودا مخاصمه‌ای است و یعقوب را برحسب راههایش عقوبت رسانیده، بر وفق اعمالش او را جزا خواهد داد.
کتاب مقدس فارسی 1895