A A A A A
هوزيا ۱۲
۱۲
یعقوب به سرزمین اَرام گریخت؛ آنجا اسرائیل به جهت زنی خدمت کرد، و به جهت زنی، گله‌بانی نمود.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۲
یعقوب به بین النهرین فرار کرد و در آنجا با کار چوپانی برای خود زن گرفت.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۲
يعقوب به ارام فرار كرد و با كار چوپانی همسری برای خود گرفت.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۲
و یعقوب به زمین ارام فرار کرد و اسرائیل به جهت زن خدمت نمود و برای زن شبانی کرد.
کتاب مقدس فارسی 1895