A A A A A
هوزيا ۱۲
۱۱
در جِلعاد شرارت یافت می‌شود، به‌درستی که ساکنانش به بطالت گرفتار آمده‌اند: در جِلجال گاوان قربانی می‌کنند؛ و مذبحهای ایشان همچون تودۀ سنگ در شیارهای زمین است.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۱
اما بازهم در جلعاد دست از گناه و خطا نکشیدی و در جِلجال برای بتها قربانی کردی. پس قربانگاه هایت در همه جا و حتی در کشتزارها به توده های سنگ تبدیل می شوند.»
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۱
ولی هنوز در جلجال قربانگاه‌ها مثل شيار كشتزارها رديف به رديف و پشت سر هم قرار دارند تا روی آنها برای بتهايتان قربانی كنيد. جلعاد هم از بتها پر است و اشخاص باطل و گناهكار آنها را پرستش می‌كنند.»
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۱
به درستی که ایشان در جلعاد محض گناه و بطالت گردیدند و درجلجال گاوها قربانی کردند. و مذبح های ایشان نیز مثل توده های سنگ در شیارهای زمین می‌باشد.
کتاب مقدس فارسی 1895