A A A A A
امثال ۷
۹
شامگاهان، آنگاه که روز رنگ می‌باخت و تاریکیِ شب دامن می‌گسترد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۹
زن گستاخ و بی حیائی بود. از آن زنهائی که همیشه در جاده ها گردش می کنند و یا در گوشۀ سرکها و کوچه و بازارها می ایستند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۹
***
2005 کتاب مقدس فارسی

۹
در شام در حین زوال روز، در سیاهی شب و در ظلمت غلیظ،
کتاب مقدس فارسی 1895