A A A A A
امثال ۵
۱۷
بگذار تنها از آن تو باشند و بیگانگان را در آنها سهیم مساز.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۷
او فقط زن تو باشد و نباید با مردهای دیگر رابطه داشته باشد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۷
فرزندان تو بايد تنها مال خودت باشند و نبايد غريبه‌ها در آنان سهمی داشته باشند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۷
و از آن خودت به تنهایی خواهد بود، و نه از آن غریبان با تو.
کتاب مقدس فارسی 1895