A A A A A
امثال ۱۱
۴
توانگری در روز غضب به کاری نمی‌آید، اما پارسایی از مرگ رهایی می‌بخشد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۴
ثروت در هنگام مرگ هیچ فایده ای برای تو ندارد، ولی صداقت موجب نجات تو خواهد شد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۴
در روز داوری مال و ثروت به داد تو نمی‌رسد، اما صداقت می‌تواند تو را از مرگ برهاند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۴
توانگری در روز غضب منفعت ندارد، اماعدالت از موت رهایی می‌بخشد.
کتاب مقدس فارسی 1895