A A A A A
اول پترس ۲
۱
پس هر نوع کینه، و هر گونه مکر و ریا و حسد، و هر قِسم بدگویی را از خود برانید
۲
و همچون نوزادگان، مشتاق شیر خالصِ روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید،
۳
اگر براستی چشیده‌اید که خداوند مهربان است.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱
بنابراین شما باید هر نوع بغض، کینه، فریب، ریاکاری، حسادت و بدگویی را از خود دور سازید.
۲
مانند نوزادان، علاقه به شیر روحانی خالص داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید،
۳
زیرا شما در تجربۀ خود مِهر و محبت خدا را چشیده اید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱
بنابراين، وجود خود را از كينه و دشمنی، فريب و دورويی، حسادت و بدگويی، پاک سازيد.
۲
شما كه مهر و محبت خداوند را در زندگی خود چشيده‌ايد، مانند يک كودک نوزاد، مشتاق شير روحانی خالص باشيد، تا با خوردن آن، در نجاتی كه بدست آورده‌ايد، رشد نماييد.
۳
***
2005 کتاب مقدس فارسی

۱
لهذا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد وهرقسم بدگویی را ترک کرده،
۲
چون اطفال نوزاده، مشتاق شیر روحانی و بی‌غش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید،
۳
اگرفی الواقع چشیده‌اید که خداوند مهربان است.
کتاب مقدس فارسی 1895