A A A A A
تثنييه ۷
۷
خداوند از این رو دل در شما نبست و شما را برنگزید که از دیگر قومها کثیرتر بودید، زیرا شما از همۀ قومها کم‌شمار‌تر بودید؛
2014 کتاب مقدس فارسی

۷
شما از همه اقوام دیگر کوچکتر بودید و بزرگتر از سایر اقوام نبودید که خداوند شما را برگزیند و به شما محبت نشان بدهد،
کتاب مقدس فارسی 2008

۷
شما كوچكترين قوم روی زمين بوديد، پس او شما را بسبب اينكه قومی بزرگتر از ساير قوم‌ها بوديد برنگزيد و محبت نكرد،
2005 کتاب مقدس فارسی

۷
خداوند دل خود را با شما نبست و شما رابرنگزید از این سبب که از سایر قومها کثیرتربودید، زیرا که شما از همه قومها قلیلتر بودید.
کتاب مقدس فارسی 1895