A A A A A
تثنييه ۱۳
۱۵
به‌یقین باید مردمان آن شهر را از دم تیغ بگذرانید. شهر را با هرآنچه در آن است همراهِ چارپایانش، از دم تیغ گذرانده، به نابودی کامل بسپارید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۵
شما باید آن شهر را با تمام ساکنین و مواشی آن بکلی از بین ببرید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۵
بايد بی‌درنگ شهر و كليۀ ساكنانش را كاملاً نابود كنيد و گله‌هايشان را نيز از بين ببريد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۵
البته ساکنان آن شهر را به دم شمشیربکش و آن را با هرچه در آن است و بهایمش را به دم شمشیر هلاک نما.
کتاب مقدس فارسی 1895