A A A A A
روميان ۵
۱۹
زیرا همان‌گونه که به واسطۀ نافرمانی یک انسان، بسیاری گناهکار شدند، به واسطۀ اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۹
و چنانکه بسیاری در نتیجۀ سرپیچی یک نفر، گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت یک نفر، عادل شمرده می شوند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۹
آدم باعث شد كه عدۀ زيادی گناهكار شوند، اما مسيح باعث شد كه خدا بسياری را «بی‌گناه» بحساب آورد، زيرا از خدا اطاعت كرد و بر روی صليب كشته شد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۹
زیرا به همین قسمی که ازنافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.
کتاب مقدس فارسی 1895