A A A A A
روميان ۴
۱۴
زیرا اگر آنان که به نظام شریعت تعلق دارند وارث باشند، ایمان بی‌ارزش می‌شود و وعده باطل.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۴
زیرا اگر وعده های خدا به کسانی داده شود که از شریعت پیروی می کنند دیگر ایمان آدمی بی معنی و وعدۀ خدا بی ارزش است،
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۴
پس اگر هنوز هم ادعا می‌كنيد كه بركات خدا نصيب كسانی می‌شود كه احكام و تشريفات يهود را نگاه می‌دارند، در واقع منظورتان اينست كه وعده‌های خدا به صاحبان ايمان، بی‌اعتبار است و ايمان به خدا نيز كار احمقانه‌ای است.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۴
زیرا اگر اهل شریعت وارث باشند، ایمان عاطل شد و وعده باطل.
کتاب مقدس فارسی 1895