A A A A A
روميان ۱۲
۱۷
به هیچ‌کس به سزای بدی، بدی نکنید. دقّت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است، به جای آورید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۷
به هیچ کس به عوض بدی، بدی نکنید. متوجه باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۷
هرگز به عوض بدی، بدی نكنيد. طوری رفتار كنيد كه همه بتوانند ببينند كه شما در كارهايتان صادق و درستكار می‌باشيد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۷
هیچ‌کس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو بینید.
کتاب مقدس فارسی 1895