A A A A A
روميان ۱۲
۱۲
در امیدْ شادمان، در سختیها شکیبا و در دعا ثابت‌قدم باشید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۲
امید تان مایۀ خوشی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۲
بسبب آنچه كه خدا برای زندگی‌تان طرح‌ريزی كرده است، شاد باشيد. زحمات را تحمل نماييد. هميشه دعا كنيد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۲
در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعامواظب باشید.
کتاب مقدس فارسی 1895