A A A A A
روميان ۱۲
۱۰
با محبتِ برادرانه سرسپردۀ هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی بگیرید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۰
یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۰
يكديگر را همچون برادران مسيحی، بشدت دوست بداريد. هريک از شما ديگری را بيشتر از خود احترام كند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۰
با محبت برادرانه یکدیگر رادوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خوداکرام بنماید.
کتاب مقدس فارسی 1895