A A A A A
روميان ۱
۱۵
از این رو، اشتیاق بسیار دارم که شما را نیز که در روم به سر می‌برید، بشارت دهم.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۵
بنابراین شوق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می برید اعلام نمایم.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۵
پس تا آنجا كه در توان دارم، خواهم كوشيد كه به «روم»، نزد شما بيايم و مژدۀ انجيل را در ميان شما اعلام نمايم.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۵
پس همچنین بقدر طاقت خودمستعدم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم.
کتاب مقدس فارسی 1895