A A A A A
متی ۴
۱
آنگاه روح، عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه‌اش کند.
۲
عیسی پس از آنکه چهل شبانه‌روز را در روزه سپری کرد گرسنه شد.
۳
آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت: «اگر پسر خدایی، به این سنگها بگو نان شوند!»
2014 کتاب مقدس فارسی

۱
آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان بُرد تا شیطان او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند.
۲
عیسی چهل شبانه روز، روزه گرفت و آخر گرسنه شد.
۳
در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود.»
کتاب مقدس فارسی 2008

۱
آنگاه روح خدا عيسی را به بيابان برد تا در آنجا شيطان او را وسوسه و آزمايش كند.
۲
عيسی در آن زمان، برای مدت چهل شبانه روز روزه گرفت. پس در آخر بسيار گرسنه شد.
۳
در اين حال شيطان به سراغ او آمد و او را وسوسه كرد و گفت: «اگر اين سنگها را تبديل به نان كنی، ثابت خواهی كرد كه فرزند خدا هستی.»
2005 کتاب مقدس فارسی

۱
آنگاه عیسی به‌دست روح به بیابان برده شدتا ابلیس او را تجربه نماید.
۲
و چون چهل شبانه‌روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید.
۳
پس تجربه کننده نزد او آمده، گفت: «اگر پسر خداهستی، بگو تا این سنگها نان شود.»
کتاب مقدس فارسی 1895