A A A A A
امثال ۴
۲
من شما را آموزشِ نیکو می‌دهم، تعلیم مرا ترک مکنید.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲
زیرا چیزهای خوبی به شما یاد می دهم، پس آن ها را فراموش نکنید.
کتاب مقدس فارسی 2008

۲
پندهای من مفيد است؛ آنها را به خاطر بسپاريد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲
چونکه تعلیم نیکو به شما می‌دهم. پس شریعت مرا ترک منمایید.
کتاب مقدس فارسی 1895