A A A A A
ايوب ۳۲
۹
ریش‌سفیدان نیستند که از حکمت برخوردارند، و نه پیران که آنچه را درست است، درمی‌یابند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۹
و داشتن حکمت مربوط به سن و سال نیست.
کتاب مقدس فارسی 2008

۹
***
2005 کتاب مقدس فارسی

۹
بزرگان نیستند که حکمت دارند، و نه پیران که انصاف را می‌فهمند.
کتاب مقدس فارسی 1895