A A A A A
ايوب ۳۲
۴
اِلیهو برای سخن گفتن با ایوب منتظر مانده بود، زیرا سایرین از او بزرگتر بودند.
2014 کتاب مقدس فارسی

۴
الیهو صبر کرد و به ایوب جوابی نداد، چونکه دیگران از او بزرگتر بودند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۴
اليهو صبر كرده و هيچ حرفی نزده بود چون سايرين از او بزرگتر بودند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۴
و الیهو از سخن‌گفتن با ایوب درنگ نموده بود زیرا که ایشان در عمر، از وی بزرگتربودند.
کتاب مقدس فارسی 1895