A A A A A
ايوب ۳۲
۱۸
زیرا که مرا سخنْ بسیار است، و روح در اندرونم مرا ناگزیر می‌سازد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۸
دل من مثل مَشک شراب پُر و نزدیک به کفیدن است.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۸
حرفهای زيادی برای گفتن دارم و ديگر نمی‌توانم صبر كنم.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۸
زیرا که از سخنان، مملوهستم. و روح باطن من، مرا به تنگ می‌آورد.
کتاب مقدس فارسی 1895